Temperatuur
Licht intensiteit
Lucht-
vochtigheid
Luchtdruk
Stikstof-
dioxide
Koolstof-
monoxide
METHAAN
Ammoniak
Koolstof-
dioxide

MAAK KENNIS MET AEMON

het Ammonia Electronic Monitoring Network van MIOTO®

Het conventionele, grootschalig producerende boerenbedrijf dient te evolueren naar duurzame landbouw en veeteelt. Naar agrarische bedrijvigheid die streeft naar een gezonde balans tussen ecologie, economie en dierenwelzijn. Aanjager van die ontwikkeling ligt in technologische innovatie. Dat begint met het verzamelen, opslaan en analyseren van data. Daarvoor zorgt MIOTO®’s slimme meetsysteem Aemon.

Het project Aemon is ondersteund vanuit het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, overeenkomst nr. 818182.

AEMON

INDUSTRIEEL DESIGN

Aemon is speciaal ontworpen voor industrieel gebruikt. De hardware is gemaakt van robust materiaal dat tegen een stootje kan.

AEMON

EEN TAL VAN SENSOREN

Aemon stelt u als agrariër in staat om uw stalklimaat te monitoren. Dit gebeurt door middel van diverse sensoren die verschillende parameters registreren.

AEMON

COMMUNICATIE VIA MYRIANED

Aemon is voorzien van een eigen wireless (mesh) communicatie- systeem genaamd MyriaNed. Middels dit netwerk wordt de date tussen de modules en het stalmanagementsysteem gecommuniceerd.

AEMON

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Onze Aemon-modules zijn eenvoudig te installeren. Een 12 volt adapter zorgt voor de voeding en de draadloze communicatie doet de rest.

AEMON

ABSOLUTE NH3 WAARDE METEN

Middels een gekalibreerde externe NH3 sensor is het mogelijk om de absolute ammoniakconcentratie binnen de stal te meten.

Nieuwe TECHNOLOGIE VOOR MONITORING STALKLIMAAT

Aemon is een betrouwbaar en betaalbaar meetsysteem dat nauwkeurig inzicht geeft in de luchtkwaliteit in (en eventueel om) de stal. Het meet via sensoren trendwijzigingen in de concentratie van ammoniak en andere stoffen die door mest en urine vrijkomen. Daarnaast geeft Aemon continu inzicht in de klimatologische omstandigheden die bepalend zijn voor het welzijn van dier en mens.

REPRESENTATIEF EN OBJECTIEF

Afhankelijk van onder meer stalomvang, type veebedrijf en bestaande klimaatregelingen wordt op verschillende plaatsen in de stal een aantal meetmodules aangebracht. Samen geven ze een representatief en objectief beeld van het totale stalklimaat. Afzonderlijk meten ze heel lokaal, zodat op de juiste plaats de juiste actie kan worden ondernomen.

De modules creëren hun eigen draadloze netwerk waarover ze met elkaar communiceren. Via een dongel worden de gemeten waarden uit het netwerk gehaald en opgeslagen in de stalcomputer.

METEN IS WETEN

De interne sensoren van Aemon

Aemon meet de concentratie van alle relevante stoffen en vertaalt deze in trends (stijging/daling). Daarnaast monitort het systeem - ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Belgische Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) - de klimatologische omstandigheden die van invloed zijn op welzijn, gezondheid en productiviteit van de veestapel.

Koolstofdioxide (CO2)

In 2030 moet de CO2-emissie in ons land zijn gehalveerd. De veehouderij is slechts in beperkte mate verantwoordelijk voor de uitstoot van dit broeikasgas, maar ook zij wordt geacht haar bijdrage te leveren.

Temperatuur

Aemon meet continu op verschillende plaatsen in de stal de temperatuur. Mede op basis daarvan kan de veehouder beter beslissen waar actie geboden is.

METHAAN (CH4)

Een groot deel van de methaanemissie in ons land komt voort uit de landbouw. Dit broeikasgas is 23 keer sterker dan CO2; de levensduur in de atmosfeer is echter vele malen korter.

Licht intensiteit

Ook de lichtintensiteit wordt op iedere plek in de stal gemonitord. Mede aan de hand daarvan kan de veehouder beslissen of en op welke plek hij meer/minder licht wil toelaten.

AMMONIAK (NH3)

Ruim 80% van de Nederlandse ammoniakuitstoot komt op het conto van de intensieve veeteelt, met name uit mest. Deze stikstofverbinding slaat neer in de natuur en tast daar de biodiversiteit aan.

Luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid wordt eveneens continu gemeten. Mede op basis daarvan kan de veehouder besluiten of en waar hij maatregelen wil nemen.

Stikstofdioxide (NO2) &
KOOLmonoxide (CO)

Stikstofoxiden komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Na reactie in de lucht slaan ze neer als schadelijk fijnstof. De uitstoot vanuit landbouw en veeteelt is verwaarloosbaar, vergeleken met die vanuit verkeer en industrie.

Luchtdruk

De CO2-sensor monitort tevens de luchtdruk in de stal. Op basis van de gemeten waarden kan de veehouder beslissen wanneer en waar het ventilatiesysteem - al dan niet geautomatiseerd - moet worden op- of afgeschaald.

ammoniak (NH3),
absolute waarde

Door middel van een gekalibreerde externe NH3-sensor die op de Aemon-module kan worden aangesloten, is het mogelijk om de absolute ammoniakconcentratie in de stal te meten.

EXTERNE
AMMONIAK NH3
sensor

Detecteren &
communiceren

Het modulaire systeem monitort de omstandigheden in verschillende zones van de stal. De modules communiceren via het draadloze netwerk met de stalcomputer, zodat de veehouder op basis van de gemeten waarden adequaat kan reageren. Vanuit de opgeslagen data kan te allen tijde inzicht worden gegeven aan controlerende instanties.

Draadloze communicatie
op basis van MyriaNed

Aemon is gebaseerd op het mesh-netwerk MyriaNed. Via dit draadloze netwerk vindt de dataoverdracht van en naar het stalmanagementsysteem plaats. Het netwerk bestaat uit verschillende, binnen hun reikwijdte met elkaar verbonden nodes. Deze nodes zoeken automatisch contact met elkaar en zorgen dat ze synchroon lopen om op het juiste moment data te kunnen uitwisselen. Zonder dat de installateur daar iets aan hoeft te doen.

Ontdek Meer

Acteren & rapporteren

Zodra de gemeten concentratie in een bepaalde zone afwijkt van de norm, kan de veehouder zijn bedrijfsvoering daarop aanpassen. Bijvoorbeeld door installaties op- of af te schalen, weidegang of een minder eiwitrijke samenstelling van het veevoeder.

De door Aemon gegenereerde data kunnen worden ingezet om het stalmanagementsysteem te optimaliseren en installaties op vraag aan te sturen. Voor een gezond stalklimaat, beter voor dier, mens en milieu.

Europese samenwerking

Aemon is een succesvol en in de praktijk bewezen Flagship Innovation Experiment (FIE 13), voortkomend uit het Europese subsidieproject SmartAgriHubs. Ondersteund door dit project, ontwikkelen meer dan 165 toonaangevende, internationale bedrijven innovatieve IT-toepassingen om de agri-food sector (verder) te digitaliseren. Met het oog op een sterk agrarisch ecosysteem, gericht op operational excellence, duurzaamheid en succes.Vraag onze gratis
brochure aan

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang onze digitale brochure.